Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní společnosti Quniko s. r. o.

se sídlem  Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

identifikační číslo:    17929601

zapsané v obchodním rejstříku vedeném  C 378825 vedená u Městského soudu v Praze

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.quniko.eu

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti  Quniko s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 17929601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném C 378825 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.quniko.eu  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 360 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému  Vivawallet,   platební kartou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou . Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí

5.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy  objednavky quniko.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a       (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího

     12. AFFILIATE PROGRAM

Affiliate ( PARTNER ) má možnost doporučovat svým známým produkty Quniko. Za každého nového uživatele, který si zboží objedná, přes unikátní doporučující odkaz, který je vygenerován systémem, náleží partnerovi, který doporučil produkty Quniko odměna, z objednávky. Účast v affiliate programu je ryze dobrovolná a není podmínkou. Přehled výhod  affiliate programu:

 • Odměna 20% z ceny produktů s DPH objednávek přátel registrovaných vaším doporučujícím odkazem.

 

12.1 Registrace do odměňovacího systému affiliate programu.

Vaší registrací do Quniko affiliate programu vzniká dohoda o spolupráci. Dohodu uzavíráme elektronicky. Dohodaje uzavřena tím, že po vlastní objednávce produktů na stránkách Quniko stisknete potvrzovací tlačítko odkazující na souhlas stím, že se stanete osobou spolupracující sprodávajícím vrámci našeho affiliate programu, čímž přijmete i  podmínky navrhované spolupráce. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupení. Vzniká tím smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující se pro účely  affiliate programu nazývá Affiliate partnerem.

12.2 Affiliate partner může (avšak nemusí) vykonávat svou činnost za účelem dosažení výdělku –odměny. V takovém případě se stává nezávislým obchodním partnerem respektujícím aktuálně platné podmínky, postupy a zásady prodávajícího. Vytvořený smluvní vztah mezi prodávajícím a partnerem nevytváří vztah zaměstnavatele a zaměstnance, zastoupení, partnerství ani společný podnik apod. Affiliate partner nemá oprávnění (výslovné ani domnělé) zavazovat prodávajícího k jakýmkoliv závazkům. Affiliate partnerem se může stát fyzická osoba podnikající či nepodnikající anebo právnická osoba podnikající. Subjekt mající zájem stát se Affiliate partnerem se jím může stát v případě, že splňuje následující podmínky:

 1. a) jedná se o zcela svéprávnou osobu v případě fyzické osoby;
 2. b) za podnikatelskýsubjekt jedná osoba k tomu oprávněná a sama svéprávná;
 3. c) řádně vyplní objednávkový formulář objednávky na stránkách Quniko.
 4. d) souhlasí s obchodními podmínkami;
 5. e) již nemá zřízen jiný účet v systému Quniko se stejným jménem, tel. číslem a e-mailovou adresou. Pokud v tomto prodávající shledá porušení obchodních podmínek, tedy podíl Affiliate partnera na více registracích, zruší duplicitní registrace a ponechá pouze registraci, která byla provedena jako první. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout registraci z vážných důvodů, kterými mohou být zejména chybějící, nesprávné, duplikované nebo podvodné informace uváděné v objednávkovém formuláři. Oznámení takového rozhodnutí zašle společnost na uvedenou e-mailovou adresu zájemce o registraci. Vznikem smluvního vztahu získává Affiliate partner určitá práva a nároky, ale zároveň přijímá závazky, které je povinen plnit stejně zodpovědně, jako je plní prodávající ve vztahu ke svým partnerům. Všichni Affiliate partneři mají ve vztahu k prodávajícímu stejná práva a povinnosti, která jsou upravena těmito podmínkami se všemi souvisejícími přílohami, oficiálně vydanými dokumenty, hodnotami, postupy a zásadami. Tímto okamžikem získává partner přístup do webového rozhraní s doporučujícím odkazema, peněženkou, kde může sledovat, kontrolovat a rozšiřovat veškeré spojené aktivity, administrovat a upravovat své osobní údaje a využívat veškerých jemu dostupných výhod, které obchodní příležitost umožňuje.

 

12.3 Tím, že Affiliate partnerství nevzniká ve vztahu k prodávajícímu žádný pracovně právní vztah, se partner stává samostatným podnikatelským subjektem, který:

 • Dodržuje zásady a pravidla spojená s uzavřením této smlouvy, postupuje v souladu s platnými právními, účetními a daňovými zákony a předpisy států, v nichž působí.
 • Určuje výši své odměny na základě vlastního rozhodnutí o množství práce věnované podnikání.
 • Nese s sebou veškerá rizika s obchodováním spojená, jakožto i případnou ztrátu, kterou si může svým vlastním jednáním způsobit.
 • Nevystupuje jako zaměstnanec prodávajícího ve vztahu k veřejným orgánům, tzn. není oprávněn po prodávajícím žádat jakékoliv oficiální či neoficiální formuláře (podpora v nezaměstnanosti, žádosti o úvěr apod.), potvrzení a doklady.
 • Nejedná jménem prodávajícího.
 • Provádí pouze takové aktivity a činnosti, které vedou k šíření dobrého jména prodávajícího, nikoliv ke znevažování značky či nekalým obchodním praktikám.
 • Každý partner je povinen vyplnit veškeré požadované údaje o své osobě, ručí za jejich správnost a je povinen tyto údaje v případě změny aktualizovat. Povolenými změnami v registraci jsou ty, které se netýkají informací o formě podnikání podnikatelského subjektu.
 • Affiliate partner je povinen společnost informovat o všech změnách majících zásadní vliv na přesnost zadaných údajů. Pokud prodávající zjistí, že došlo k zadání nepřesných či nesprávných údajů, je oprávněna s Affiliate partnerem okamžitě ukončit Affiliate partnerství. Účelem dohody je propagace zboží prodávajícího, jeho služeb nebo činnosti. Affiliate partner může propagovat prodávajícího marketingovou a jinou činností, zejména:
 • Osobním doporučením a předáním odkazu vašim klientům.
 • Umístěním reklamního obsahu (zejména bannerů a odkazů) na svých webových stránkách.
 • Uvedením reference prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků.
 • Rozesláním e-mailů osobám, které s touto formou marketingu vyjádřili náležitý souhlas v souladu s právními předpisy.
 • Odkazem prostřednictvím sociálních sítí.
 • Ostatní formy propagace jsou možné pouze po předchozí domluvě s provozovatelem.

12.4 Práva a povinnosti prodávajícího.

Partner berena vědomí, že prodávající neodpovídá za to, že když zákazník ve webovém prohlížeči nebo jinak zakáže využívání souborů cookies, nelze přiřadit konverzi k vašemu provoznímu odkazu a za takovou konverzi mu nenáleží odměna. Prodávající se zavazuje v rámci schvalování odměn pravidelně schvalovat konverze. O schválení konverze budete informováni prostřednictvím svého provizního účtu. Prodávající neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací partner zapojených v affiliate programu.

 

12.5 Práva a povinnosti Affiliate partnera.

Affiliate partner musí dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst prodávajícího a jeho nabízeného zboží a služeb. Affiliate partner musí chránit přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím. Prodávající neodpovídá za škodu, která kupujícímu takovým zneužitím vznikne. Affiliate partner se zavazuje, že nebude prodávajícího ani jeho produkty propagovat rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech) kvalifikovaných jako SPAM.

 

12.6 Odměna

Výše odměny je uvedena v uživatelském účtu na internetových stránkách www.quniko.eu

Odměny budou schváleny u dokončených objednávek, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží. Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nemápartnernárok na odměnu. Vpřípadě stornování objednávky, za níž již byla

vyplacena odměna, bude tato odměna odečtena z částky odměn peněžence účtu.

Výplata odměny do  peněženky probíhá každé pondělí za předpokladu, že v předchozích 30 dnech byla Affiliate partnerem zaplacena vlastní  objednávka  nákupem produktů v minimální hodnote  1.000 Kč / 42 EUR. V případě, že hodnotu odměn v peněžence nestačí Affiliate partner vyčerpat nákupem produktů, může zažádat prodávajícího o jejich pravidelné vyplácení na účet v bance. Vyplácení odměn z objednávek v České republice probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Affiliate partnera vedený v bance na území České republiky. Vyplácení odměn z objednávek ve Slovenské republice probíhá výhradně bankovním převodem v EUR (eurech) na bankovní účet Affiliate partnera vedený v bance na území Slovenské republiky. Mějte na paměti, že i jako nepodnikatel musíte své příjmy přiznat a zdanit, jak ukládá zákonná povinnost.

 

12.7 Daně a doklady

Vykonává-li Affiliate partner podnikatelskou činnost, činí tak svým jménem, na svůj účet a svoji odpovědnost. Je povinen zajistit si příslušná oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že je osobně odpovědný za řádné plnění veškerých zákonem stanovených povinností, jako jsou daně nebo poplatky a vedení evidence všech údajů nezbytných pro správný výměr a platbu těchto daní, nebo poplatků, a to samostatně či prostřednictvím třetích osob. Affiliate partner, neplátce daně z přidané hodnoty, tímto opravňuje prodávajícího k vystavování faktur jménem kupujícího za poskytované služby (vyplacení odměn) dle Quniko affiliate programu a souvisejících dokumentů.

 

12.8 Doba trvání dohody o spolupráci v Quniko affiliate programu a její zánik.

Dohoda mezi prodávajícím a partneremse uzavírá na dobu neurčitou. K ukončení spolupráce může dojít v následujících situacích:

 • Vzájemnou dohodou obou stran.
 • Ukončení spolupráce výpovědí ze strany prodávajícího nebo Affiliate partnera může nastat i bez udání důvodu. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi smluvní straně. •Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Affiliate partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem, a doručeno Affiliate partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Affiliate partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany prodávajícího zaniká Affiliate partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla prodávajícímu škoda, je Affiliate partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).
 • V případě neaktivity na profilu delší než 365 dní. Aktivitou se rozumí objednávka, či výběr odměny. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady Quniko affiliate program zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit jeho podmínky, a to tak, že změnu ohlásí na internetových stránkách www.quniko.eu a současně v příslušném ohledu upraví i znění těchto obchodních podmínek. Zrušením Quniko affiliate programu nebo změnou či doplněním jeho podmínek nejsou dotčeny nároky na odměnu, na jejichž poskytnutí vzniklo registrovaným uživatelům právo před jejich účinností.

 

12.9 Opatření při porušení smlouvy.

Dojde-li k porušení smlouvy, některé z jejích příloh či obecných pravidel a postupů, může prodávající jednostranně ukončit smlouvu s Affiliate partnerem, a to bez nároku na vyrovnání. Před konečným rozhodnutím o platném ukončení Affiliate partnerství má prodávající právo zamezit přihlášení a přístup Affiliate partnera ke stránkám Quniko a po dobu nezbytně nutnou, ne však déle než 30 dní, pozdržet veškerá plnění plynoucí z této smlouvy. Nad rámec zmíněných opatření může prodávající učinit jakékoliv další kroky vedoucí k ochraně prodávajícího, a to především:

 • písemně upozornit Affiliate partnera na porušování smlouvy a následky z toho plynoucí,
 • omezit přístup k registračnímu účtu Affiliate partnera u Ramissio,
 • stanovit postup a opatření nezbytně vedoucí k napravení neplnění závazků, kterými je Affiliate partner povinen se řídit,
 • kontrolovat činnosti a aktivity Affiliate partnera v průběhu tohoto období,

 

12.10 Přechod účtu.

Dojde-li k úmrtí Affiliate partnera, přechází veškeré nároky vzniklé činností u Quniko na určeného nástupce. Dědic je povinen podložit svůj nárok úředně ověřenými právními doklady osvědčujícím přechod účtu (závěť, soudní rozhodnutí, atp.). Je-li nástupce již Affiliate partnerem Quniko, bude mu umožněno mít více registrací. Následník získává nárok na výplatu odměn a jiných benefitů za předpokladu, že je přechod úspěšně dokončen.

 

12.11 Oznámení a ostatní ustanovení

Odpovědnost Prodávající nenese odpovědnost za prodlení či neplnění svých závazků vzniklých mimo kontrolu Společnosti, jedná se převážně o vyšší moc, živelné katastrofy, stávky, nepokoje, teroristické útoky, války, výbuchy, úmrtí, omezení nebo přerušení dodávek zdrojů, vládní vyhlášky a nařízení a pod.

12.12 Platnost změn

Změny obchodních podmínek společnosti, souvisejících příloh, zásad a pravidel jsou platné a účinné dnem jejich rozeslání a uveřejněním na oficiálních internetových stránkách prodávajícího.

Exkluzivita – Prodávající negarantuje žádnému z Affiliate partnerů Quniko územní exkluzivitu. Affiliate partneři rovněž nejsou oprávněni takovou exkluzivitu nabízet svým nově zaregistrovaným partnerům. Rovnocenné podmínky platí pro všechny bez rozdílu, čímž je zabezpečeno zdravé konkurenční prostředí.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty  admin@quniko.eu, telefon   +420 607892833   .

 

V  Praze  dne  10. 05. 2023

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Název prodávajícího: Quniko s.r.o.

Sídlo prodávajícího: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ prodávajícího: 17929601

Internetová stránka e-shopu:  www.quniko.eu

Emailová adresa prodávajícího: admin@quniko.eu

Telefon prodávajícího: +420 607892833

 

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:

 

Číslo objednávky:

Číslo daňového dokladu:

Název a kód zboží:

Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):

Datum obdržení zboží:

 

 

Jméno a příjmení kupujícího:

Bydliště kupujícího:

Emailová adresa kupujícího:

Kontaktní telefon kupujícího:

Kupní cena byla uhrazena způsobem:

Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)

Důvod odstoupení:

 

V ………………….………… dne ……………………

 

…………………………………………………..……………..

podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)

 

Nákupní košík
Select your currency
Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti, v oblasti sociálních médií, reklamy. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Quniko s.r.o.

  Provozujeme e-shop na webových stránkách www.quniko.eu Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)  

I. Zpracování osobních údajů

 
 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře
  Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Z jakého důvodu? Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb. Na základě jakého právního důvodu? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.  Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 360 dníod naší poslední komunikace.                                    Zpracování osobních údajů v případě nákupu Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail. Z jakého důvodu? Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné). Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.   Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Po dobu plnění naší služby a poté 360 dní od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.   Newslettery (obchodní sdělení) Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek. Na základě jakého právního důvodu? Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.   Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 1 rok/let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: admin quniko.eu  

     II.  Kdo se k datům dostane?

  Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:
 • společnosti podílející se na expedici zboží
 • společnosti podílející se na expedici plateb
 • poskytovatel e-mailingové služby
Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III.  Co byste dál měli vědět

  V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování. Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese admin quniko.eu  

IV.  Používání souborů cookies

  Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.   Na webových stránkách používáme následující cookies:
 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách. Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře. Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.   Tyto podmínky jsou účinné od 10. 05. 2023    
Save settings
Cookies settings
Přejít nahoru